Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 18/2018 Z.z.“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Cieľom spracovania osobných údajov je poskytnúť Vám najnovšie informácie o nových a aktuálnych produktoch a službách, prebiehajúcich akciách a ponukách našej spoločnosti.

Správca osobných údajov

Ing. Stanislav Meško

Bukovina 2, 032 23 Bukovina

IČO: 46577203

DIČ: 1084420942

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať správcu osobných údajov na korešpondenčnej adrese alebo na emailovej adrese info@dieselpowerchip.eu.

 

Rozsah osobných údajov

Rozsah spracovaných osobných údajov je:

 • základné údaje - meno, priezvisko, sídlo, adresa bydliska; v prípade podnikania IČO, DIČ, IČ DPH,
 • kontaktné údaje – emailová adresa, telefónne číslo,
 • evidencia cenových ponúk, evidencia došlej a odoslanej pošty, spracovanie účtovných dokladov v nadväznosti do účtovníctva, vystavenie osvedčení.

 

Kontaktný formulár

Kontaktný formulách slúži na poskytnutie informácií zákazníkom. Aby sme mohli našim zákazníkom odpovedať potrebujeme uchovať meno, email a telefónne číslo.

 

Účel poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov

Účelom poskytnutia súhlasu je ponuka produktov a služieb našej spoločnosti, a to telefonicky, emailom, sms alebo písomnou formou.

Ďalším účelom je prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov s využívanými službami a produktmi od našej spoločnosti a takisto propagácia spoločnosti cez referencie zákazníkov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek zrušiť emailom na adrese info@dieselpowerchip.eu.

Spoločnosť kladie dôraz na rešpektovanie súkromia a preto považuje poskytnuté údaje za dôverné.

 

Profilovanie a automatizované vyhodnocovanie

Snažíme sa poskytovať individuálne upravené ponuky, preto Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu profilujeme. To znamená, že vyhodnocujeme Vaše prípadné potreby podľa Vašich osobných údajov.

Automatické vyhodnocovanie osobných údajov pomôže lepšie potreby zákazníkov a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky, ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Tieto súbory cookies akceptuje väčšina prehliadačov internetu, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Keďže každý prehliadač je iný, návštevník si môže nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

 

Doba spracovania osobných údajov

Súhlas bol udelený spoločnosti Ing. Stanislav Meško na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do doby, keď Váš súhlas odvoláte.

Po uplynutí daného času budú osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

Práva dotknutej osoby spojené so spracovaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba môže na základe písomnej žiadosti uplatniť pri všetkých formách spracúvania osobných údajov nasledovné práva (súhlas dotknutej osoby, zákonná povinnosť, oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu spracúvaných osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • vymazanie spracúvania osobných údajov (oba v prípade, ak ich spoločnosť nemusí zákonne uchovávať, napr. faktúry, daňové doklady a pod.),
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu,
 • na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • prístup k vlastným osobným údajom,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa §100 v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo (v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov a zmluvných vzťahov):

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo (v prípade oprávneného záujmu):

 • na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov – v prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracúvané osobné údaje nezákonne, môže vzniesť námietku. V prípade vznesenia námietky má dotknutá osoba právo na to, aby sme obmedzili spracovanie je osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na výkon právnych úkonov, je práva môže zastupovať zákonný zástupca. Po úmrtí dotknutej osoby môže je práva uplatňovať blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov. Boli ste poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

 

V Bukovine, dňa 19.03.2021

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Potvrdiť